Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN TOTEXT

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Opdrachten doorgegeven per mail zijn bindend en vereisen geen ondertekening om rechtsgeldig te zijn.

2. Gemailde of geleverde voorstelontwerpen blijven eigendom van TOTEXT en mogen geenszins overgedragen worden volgens de wettelijke beschikkingen inzake artistieke en industriĆ«le eigendom en de oneerlijke concurrentie. Reproductie zonder afkoop is niet toegestaan.

3. De bestekken en de prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

6. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum onder vermelding van de datum en nummer van de factuur.

7. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. Betalingsvoorwaarden door koper zelf opgelegd zonder schriftelijk akkoord van de verkoper gelden niet.

8. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 15% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150,00 euro. Alle inning- of supplementaire gerechtskosten vallen ten laste van de koper. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

9. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

10. In geval van annulatie van de bestelling voor aanvang van de productie in de breedste zin van het woord, is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met minimum van 150,00 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen. TOTEXT behoudt het recht om reeds geproduceerde goederen en diensten in rekening te brengen bovenop de voorvernoemde schadevergoeding.

11. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

12. In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegde rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel of hoofdzetel heeft.

13. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs indien franco. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. Onze voorwaarden staan altijd boven niet overeengekomen verzendingsvoorwaarden van opdrachtgever.

14. Bij bevestiging van de opdracht verklaart accepteert de koper de huidige algemene verkoopvoorwaarden en stemt er onherroepelijk mee in hierdoor gebonden te zijn.